Oavsett om du bor i villa eller bostadsrätt så kan det vara bra att ha koll på vilka avdrag du har rätt till och vad du behöver göra för att uppfylla kraven för dessa.

Vissa avdrag görs innan skatten beräknas, exempelvis får du göra avdrag för kostnader du haft vid försäljning av en bostad, när du räknar fram en eventuellt vinstsumma. Ju fler kostnader du haft desto mindre vinst. Därefter beräknas skatten på vinsten. Andra avdrag minskar din skatt direkt, exempelvis är jobbskatteavdraget, ROT- och RUT-avdraget sådana skattereduktioner som direkt minskar din skatt.

Skattereduktioner räknas av i en bestämd turordning vilket betyder att exempelvis jobbskatteavdrag sker innan reduktion för underskott av kapital. Det är därför viktigt att se över om man har betalat in tillräcklig skatt för att de ska räcka för exempelvis ROT- och RUT-avdraget. Ibland kan det innebära att du kanske inte kan utnyttja hela reduktionen och blir återbetalningsskyldig.

Vinst, förlust och uppskov

Har du sålt en bostad ska du räkna om du har gjort en vinst eller en förlust. Reglerna skiljer sig något åt mellan exempelvis försäljning av villa och bostadsrätt. På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om hur du räknar ut detta.

Förlust vid bostadsförsäljning
Har du sålt en bostad med förlust får du dra av 50 procent av förlusten från kapitalvinster och andra kapitalinkomster. Det betyder att du får göra avdrag med 50 000 kronor om din förlust är 100 000 kronor. En kapitalvinst kan vara räntor från ett sparande, hyresintäkter, vinster och utdelningar från värdepapper mm. Skulle förlusten vara större än kapitalvinsterna och kapitalinkomsterna får du ett underskott i kapital. Skulle underskottet av kapital vara upp till 100 000 kronor får du en skattereduktion med 30 procent. Överstiger underskottet 100 000 kronor får du skattereduktion med 30 000 kronor plus 21 procent på den del av underskottet som överstiger de initiala 100 000 kronorna.

Exempel: Har du gjort en kapitalförlust med 150 000 kronor får du en skattereduktion med 100 000 x 0,3 + 50 000 x 0,21= 30 000+ 10 500= 40 500 kronor .

Skulle du inte kunna utnyttja hela skattereduktionen, det år du har haft förlusten, exempelvis på grund av att du har betalat in för lite skatt, kan du inte spara den till ett kommande år.

Vinst vid bostadsförsäljning
Har du sålt en bostad med vinst ska du betala 22 procent skatt på vinsten. Det betyder att du betalar 22 000 kronor i skatt för varje 100 000 kronor du gjort i vinst. När du beräknar hur stor vinst du gjort bör du inte glömma bort att göra avdrag för olika kostnader som du haft som exempelvis kostnader för mäklararvode, renoveringar, tillbyggnationer, lagfart, pantbrev mm. Det finns även möjlighet att skjuta upp vinstskatten genom att ansöka om uppskov.

Uppskov
Fram till årsskiftet 2020/2021 betalar den som sökt uppskov en ränta på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet årligen. Du betalar ingen ränta det år du deklarerar försäljningen av din bostad, utan från och med nästföljande deklaration. Har du sålt bostaden 2018, deklarerar du försäljningen under våren 2019. Men det är först i maj 2020 när du deklarerar året 2019 som du börjar betala ränta för uppskovet. Från och med 1 januari 2021 tas den årliga räntan bort för uppskov. Det innebär att du inte kommer att betala någon årlig ränta alls om du har sålt år 2020 eller senare.

Få tillbaka inbetald vinstskatt och utnyttja slopad uppskovsränta

Uppskovsräntan slopas från 1 januari 2021, vilket innebär att uppskovet blir helt kostnadsfritt från årsskiftet. Ångrar du inbetald vinstskatt efter en bostadsförsäljning har du möjlighet att begära att få din deklaration omprövad i efterhand och på så sätt få din vinstskatt återbetald. Detta går att göra för de sex senaste deklarationerna. I år har du har möjlighet att begära omprövning av inkomstår 2014 och senare, på samma sätt har du nästa år (2021) möjlighet att begära omprövning av inkomstår 2015 och senare. När beslutet är omprövat och godkänt får du tillbaka din inbetalda vinstskatt med avdrag för uppskovsränta för de åren som du korrigerar bakåt i tiden. Har vinstskatten betalats in innan 2014, finns det dessvärre inget man kan göra åt detta nu. Har inbetalningen skett 2014 är det viktigt att ansökan om omprövning sker i år. Skatteverket har i dagarna lanserat en ny tjänst för att underlätta för dig som vill ansöka om uppskov i efterhand, länken hittar du här.

Har du underskott av kapital i år? Kvitta bort gamla vinstuppskov från bostadsförsäljning
Ett annat alternativ är att kvitta bort vinstskatten. Har du ränteutgifter från lån, förvaltningsutgifter eller annat underskott av kapital, kan du kvitta det mot vinstuppskovet från en bostadsförsäljning. På så sätt minskar du vinstskatten. Det minsta uppskovsbeloppet som kan tas fram till beskattning är 20 000 kronor vilket motsvarar en vinstskatt på 4 400 kr som du skulle kunna kvitta bort.

Installation av grön teknik

Från och med årsskiftet ska du kunna göra avdrag med 50 procent för gröna investeringar så som för lagring av egenproducerad elenergi och laddboxar till elfordon. Vill du installera solceller får du göra avdrag motsvarande 15 procent av kostnaden. Stödet kommer vara högst 50 000 kronor per person och år och likna systemet för RUT- och ROT-avdrag på så sätt att avdraget syns direkt på fakturan från företaget som utfört installationen. Avdraget får göras både för arbete och material, (till skillnad från RUT- och ROT-avdrag där avdrag endast får göras för arbete och inte material). Har du planer på att installera något av ovan kan det alltså vara en bra idé att avvakta till årsskiftet.

Vill du installera solceller? Flytta ditt bolån till Hypoteket och ta ett tilläggslån >>

ROT och RUT

Har du anlitat hantverkare eller betalat för husarbeten kan du ha rätt till ROT- eller RUT-avdrag. ROT- och RUT-avdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.

ROT-avdrag ger dig skattereduktion för husarbeten med 30 % av arbetskostnaden men maximalt 50 000 kr per person och år. Arbeten som kan ge rätt till ROT-avdrag är exempelvis byte av tak, renovering av badrum och kök, byggnation av altan, dra in el, glasa in en balkong mm. Utförlig lista finns här.

Rutavdrag ger dig skattereduktion för husarbeten med halva arbetskostnaden men maximalt 50 000 kronor per person och år. Arbeten som kan ge rätt till RUT-avdrag är exempelvis barnpassning, installation av datorer och fiber, städning, flytthjälp, trädgårdsarbete och reparation av vitvaror. Från årsskiftet tillkommer flera tjänster som är godkända för RUT-avdrag exempelvis montering av möbler, transport till återvinningscentraler, lagning och tvätt, tillsyn av bostad. Utförlig lista kan du hitta här.

  • Nyhet! Från och med januari kommer taket i RUT-avdraget att höjas med 25 000 kronor till 75 000 kronor per år. Har du ett stort arbete på gång tex installation av IT-utrustning eller reparation av vitvaror, kan det därför vara värt att dela upp den del av kostnaden för arbetet som överskrider maxbeloppet till efter årsskiftet.
  • Har du ett pågående arbete får du bara skattereduktion för de fakturor som är betalda före årsskiftet. Har du betalat i förskott ska arbetet vara slutfört före 31 januari nästa år.
  • Tänk på att skattereduktionen för ROT- och RUT-avdrag görs bland de sist av alla avdrag, det måste ”finnas kvar” tillräckligt mycket inbetald skatt för att du ska få full skattereduktion. Är ni två personer i hushållet där den ene betalar lite skatt kan ni fördela om avdragen så att den andre kan utnyttja skattereduktionen. Det gör ni genom att kontakta Skatteverket.

Kvitta vinster mot förluster

Har du vinst av kapital i år?
Vinst av kapital förknippas ofta med vinst vid försäljning av fonder eller aktier, men det kan också vara inkomsträntor, inkomster av uthyrning av bostad eller försäljning av en husvagn, båt eller antikviteter till exempel. Om du har gjort en vinst så ska den beskattas med 30 % om du inte kan kvitta vinsten mot en kapitalförlust.

Har du kapitalförluster?
Här är det klokt att skilja på olika kapitalslag. Aktier och aktierelaterade förluster tjänar du på att kvitta mot aktierelaterade vinster eftersom de kan kvittas mot varandra till 100 procent. Om det inte skulle finnas sådana vinster får 70 procent av nettoförlusten från aktieförsäljningen dras av mot andra vinster, ränteinkomster och utdelningar. Det skulle i sådana fall innebära att du bara får ett skatteavdrag på 0,7 x 0,3 = 21% av förlusterna. Andra kapitalförluster har inte denna begränsning.

Observera, har du en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto kan du inte kvitta vinster och förluster på kontot mot varandra eftersom kontot schablonbeskattas varje år. Har du ISK kan du däremot använda kapitalunderlaget som en schablonintäkt i deklarationen till att kvitta mot förluster på annat håll än inom ISK-kontot. Det kan du inte göra med din kapitalförsäkring.

Fördela om utgiftsräntor

Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion. Skattereduktionen är 30 procent på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.

Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen kan ni fördela om utgiftsräntorna. Ni kan också fördela om räntorna om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor. Meddela banken före årsskiftet så slipper ni ändra i deklarationen. Tänk också på att räntor på lån ska vara betalda och registrerade före årsskiftet.

Sharon Lavie, Sparekonom på Hypoteket